De Vereniging

De Wetering, Vereniging voor agrarisch natuur- en Landschapsbeheer Aarlanderveen/Zwammerdam is op 25 maart 1997 opgericht.  De Wetering heeft als werkgebied het gebied Aarlanderveen /Zwammerdam in het algemeen en in het bijzonder de Zuid-en Noordeinderpolder en de Drooggemaakte polder aan de westzijde te Aarlanderveen. In het werkgebied wordt weidevogelbeheer en slootkantenbeheer uitgevoerd. Leden van De Wetering zijn grondgebruikers in het werkgebied en daarnaast heeft De Wetering donateurs.

In de beginjaren hebben grondgebruikers in het werkgebied van De Wetering deelgenomen aan het proefproject “Ruime jas en resultaatbeloning” van de provincies Utrecht en Zuid-Holland.

In de periode 2000 – 2009 hebben grondgebruikers  georganiseerd door De Wetering gebruik gemaakt van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN). In deze periode is duidelijk gebleken dat in het werkgebied van De Wetering veel weidevogels broeden en dat de slootkanten waardevolle vegetaties hebben.

Vanaf 1 januari 2010 is voor het agrarisch natuurbeheer de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) in werking. In het Natuurbeheerplan Zuid-Holland staan voor de toepassing van de SNL de kaders. Voor het weidevogelbeheer dient een collectief beheerplan te worden opgesteld. Dit dient te geschieden door een gebiedscoördinator. De Wetering is door provincie Zuid-Holland benoemt tot gebiedscoördinator voor haar werkgebied. De Wetering heeft vanuit die verantwoordelijkheid het collectief weidevogelbeheerplan opgesteld. Hiervoor zijn alle grondgebruikers in het werkgebied benaderd.

Op 12 januari 2015 is door 4 agrarische natuurverenigingen het collectief ‘Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Rijn & Gouwe Wiericke’ (VANlb RGW) Dit ten behoeve van de voortgang per januari 2016 van het agrarisch natuur en landschapsbeheer in het werkgebied van Gouwe Wiericke, Aarlanderveen en Zwammerdam.

Deze nieuwe vereniging heeft ten doel:

-Het (doen) beheren van agrarisch natuur en landschappen.

-Het (doen) aanvragen van subsidiegelden ten behoeve van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer en het (doen) beheren en aanwenden van die subsidiegelden.

-Het (doen) opstellen van (beheer)plannen aangaand het agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

-Het voeren van overleg en het samenwerken met andere belanghebbenden en organisaties aangaande natuur- en landschapsbeheer.

Alle (overige) diensten en activiteiten in verband met agrarische natuur- en landschappen en gebiedsontwikkeling en al hetgeen daartoe behoort of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit een afvaardiging van de vier agrarische natuurverenigingen: ANV Weide en Waterpracht, ANV de Lange Ruige Weide, ANV de Wetering en ANV de Parmey. Voor meer informatie; www.rijngouwewiericke.nl